Privacy statement

Inleiding

Deze website, www.desmoezen.nl, wordt onderhouden door C.V. De Smoezen. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe C.V. De Smoezen omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over C.V. De Smoezen
C.V. De Smoezen is gevestigd te Vroomshoop en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 40059698 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is C.V. De Smoezen bereikbaar via info@desmoezen.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

De C.V. De Smoezen verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Producten/diensten

Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van de C.V. De Smoezen aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina‘s op de website van C.V. De Smoezen. Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat de C.V. De Smoezen kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de C.V. De Smoezen. Het belang van de C.V. De Smoezen bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst vernietigd.

Nieuwsbrief

Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat de C.V. De Smoezen een specifiek op de voorkeuren en interesses van ontvangers toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.
Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

Administratie en C.V. De Smoezen

Als u lid wilt worden van C.V. De Smoezen of een andere relatie met C.V. De Smoezen aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kan C.V. De Smoezen u op de juiste wijze inschrijven als lid. Als u eenmaal lid of relatie van C.V. De Smoezen bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens (waaronder email) bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit van C.V. De Smoezen. Wil u niet benaderd worden? Dan kunt u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie en facturatie.

Cookies

De C.V. De Smoezen maakt op de website gebruik van zogeheten tracking cookies. Deze cookies worden gebruikt voor de functionaliteit van deze site. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of verwerkt, enkel gegevens die worden gebruikt voor herkenning op de site zelf. Deze gegevens worden ook niet gedeeld met derden.

Statistische cookies: Google analytics. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statistische data.

Bewaartermijn

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria C.V. De Smoezen hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart C.V. De Smoezen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van C.V. De Smoezen worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van C.V. De Smoezen en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om C.V. De Smoezen te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om C.V. De Smoezen te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.